Jouw privacy

Vrijopnaam vindt jouw privacy belangrijk. Het recht op privacy wordt omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, met name diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

Vrijopnaam is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is bij het uitvoeren van onze diensten. Daarom willen wij je in deze privacyverklaring duidelijke informatie geven over de wijze waarop Vrijopnaam persoonsgegevens verwerkt van haar klanten en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Vrijopnaam zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vrij Op Naam B.V., Ericssonstraat 2 te Rijen.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Vrijopnaam gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. In het bijzonder wordt deze informatie gebruikt bij de volgende activiteiten:

  • het beoordelen en accepteren van jou als klant en het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met jou;
  • het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven indien we hier van jou toestemming voor hebben gekregen;
  • het factureren en innen van vorderingen ten behoeve van Vrijopnaam en derden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • ten behoeve van de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
  • het behandelen van vragen, klachten en geschillen.

Om welke gegevens gaat het?

Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten en bewaren alle gegevens die je op onze website invoert of die je aan ons verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt bij Vrijopnaam, waaronder je naam, leveringsadres, evt. factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, of je handelt uit naam van een bedrijf en zo ja, welk bedrijf, en rekeningnummer;
  • aanvullende gegevens: dit zijn gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via social media, de website, WhatsApp, de chat, of diensten van derden. Ook kunnen wij aanvullende gegevens over je ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan de informatie die wij hebben verkregen, voor zover we deze nodig hebben voor onze dienstverlening en voor zover toegestaan door de wet. Deze gegevens kunnen o.a. omvatten: demografische gegevens, gemiddeld energieverbruik, aansluit- en meetgegevens van de netbeheerder en het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole door EDR (zie gebruik gegevens door EDR).
  • verbruiksgegevens; wanneer je een slimme meter hebt en ons toestemming hebt gegeven deze dagelijks uit te lezen (P4-toestemming), gebruiken we de meterstanden om je verbruik in de Vrijopnaam-app aan jou te tonen. Heb je daarnaast toestemming gegeven je verbruiksdata te gebruiken voor het slim inkopen van energie (iSMA)? Dan wordt je verbruik geanonimiseerd verstrekt aan de programmaverantwoordelijke van Vrijopnaam. Jouw meterstanden (per kwartier) en bijbehorend verbruik wordt maximaal twee maanden bewaard. Jouw netbeheerder mag je kwartier verbruiken en meterstanden per de eerste van de maand, geanonimiseerd verwerken in een maandrapportage t.b.v. de marktpartijen. Deze meterstanden per de eerste van de maand, worden maximaal vijf jaar in een register gebruikt voor herberekeningen van het standaard jaarverbruik op jouw adres.

Gebruik van EDR Credit Services

Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij de volgende gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR): naam, geboortedatum, postcode en huisnummer. EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. EDR gebruikt je contactgegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, kijk dan voor meer informatie op www.edrcreditservices.nl/privacy-statement. 

Gebruik van jouw persoonsgegevens door derden

Vrijopnaam zal nooit de persoonsgegevens die wij beheren, ter beschikking stellen aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Het gebruik van jouw e-mailadres

Vrijopnaam gebruikt jouw e-mailadres voor het toesturen van contract- en factuurinformatie. Daarnaast kan Vrijopnaam jouw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten van Vrijopnaam nadat je daar toestemming voor hebt gegeven. Als je daar geen prijs op stelt, kun je je weer afmelden via een link in de e-mail of een e-mail sturen naar klantteam@vrijopnaam.nl.

De bewaartermijn van de gegevens

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en niet langer dan nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Vrijopnaam bewaart de persoonsgegevens zolang je klant bent. Na beëindiging van het contract zal Vrijopnaam jouw gegevens nog 36 maanden bewaren. De gegevens van personen die zich wel aangemeld hebben maar geen klant zijn geworden (bijvoorbeeld voor een offerte), worden 12 maanden bewaard.

Wat zijn je rechten?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aantal specifieke rechten vastgelegd met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens van natuurlijke personen.

Je kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om jouw eigen gegevens in te zien (recht om in te zien), te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen (recht om te wijzigen) of te verwijderen (recht tot verwijdering). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het feit dat Vrijopnaam jouw gegevens verwerkt (recht op bezwaar tegen de verwerking) of een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door jouw browser op jouw computer opgeslagen worden. Jouw browser zal hierna bij elk bezoek aan deze website de inhoud van het cookie terugsturen. Op deze manier kan een website gegevens opslaan die bij jouw browser en je bezoek horen.

Zo'n cookie bevat bijvoorbeeld de inhoud van je winkelwagentje in een webshop. Telkens als je een nieuwe pagina bezoekt, weet de site door het cookie wat je aan het bestellen bent, of dat je al ingelogd bent. Om een onderscheid te maken noemen we cookies voor dergelijke doeleinden "technische cookies".

Cookies kunnen ook dienen om jouw browser en je bezoek uniek te herkennen, om bijvoorbeeld te analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen, om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten of om aan de hand van surfgedrag bepaalde advertenties te tonen. Deze onderscheiden we als "analysecookies" en "advertentiecookies". Al deze cookies werken anoniem. We zijn niet geïnteresseerd wie onze website bezoekt, maar we willen wel graag weten hoe een bezoek aan onze website verloopt.

Vrijopnaam wil graag cookies gebruiken om jouw bezoek aan onze site te analyseren en om mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten, te helpen een keuze te maken voor de producten van Vrijopnaam. Dat gebeurt volledig anoniem.

Vrijopnaam gebruikt cookies om het bezoek aan onze website te analyseren. We volgen je niet persoonlijk, de cookies werken volledig anoniem. Door deze cookies krijgen wij inzicht in hoe gebruikers zich over onze site bewegen. Kun je gemakkelijk vinden wat je zoekt? Of klik je misschien heel vaak van de ene naar de andere pagina voordat je de juiste pagina gevonden hebt? Door deze inzichten kunnen wij onze website verbeteren, en dat is goed voor ons en voor onze klanten.

Vrijopnaam en andere websites

Op de website van Vrijopnaam kunnen links voorkomen naar andere websites. Vrijopnaam kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Beveiligen van persoonsgegevens

Vrijopnaam neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij maakt Vrijopnaam een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze schriftelijk laten weten aan Vrijopnaam via ons e-mailadres klantteam@vrijopnaam.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Vrijopnaam?

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens.

Heb je desondanks een klacht over het gebruik van (jouw) persoonsgegevens door Vrijopnaam? Of ben je niet tevreden met de afhandeling van je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering? Dan kun je een klacht indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@vrijopnaam.nl.

Vrijopnaam zal binnen 5 dagen een bevestiging van de klacht sturen. De klacht wordt vervolgens uitgezocht, een mogelijke oplossing wordt gezocht en binnen 15 dagen volgt een inhoudelijke reactie.

Voor meer informatie over klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens of privacy, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Vrijopnaam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaringen. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vrijopnaam een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vrijopnaam jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Rijen, 26 januari 2022